Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

ASİL KROM EVYE SAN. VE TİC A.Ş. .

İşbu sözleşme, ALICI (Tüketici)'nin, mobil cihazındaki uygulama ile ya da internet sitesinden yaptığı işlemleri işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI'ya ait www.asilkrom.com adlı internet sitesine ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almakistediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün / Ürünler") ALICI'ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

İnternet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmişolan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme Asil Krom Evye San. Tiç. A.ş. ile Müşteri olarak www.asilkrom.com  alışveriş sitesinden sipariş veren herkesin adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


Madde 2: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün türü, miktarı, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.


MADDE 3: GENEL HÜKÜMLER

3.1. Alıcı, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

3.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İş bu süre alıcıya bilgi vermek kaydıyla 7 gün daha uzatılabilir.

3.3. Sözleşme konusu ürünün ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması halinde, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

3.4. ALICI tarafından sipariş edilen ürünü alıcının gösterdiği adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır.

3.5. ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

3.6. ALICI, Ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisiyle işbu durumu tutanak altına almakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. Ürünün ALICI tarafından teslim alınmaması ve kargoda olduğu süre içerisinde meydana gelen zararlardan SATICI sorumlu değildir.
 
3.7. Aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. SATICI’nın kendi insiyatifine bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmama hakkı olduğu gibi işbu durumun gerçekleştirilmesi genel geçer kural anlamına gelmez.

3.8.  ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

3.9. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
3.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 
3.11. SATICI mücbir sebepler veya teslimi engelleyen herhangi bir sebebin varlığı halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
 
3.12. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.  Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. SATICI, işbu tutarın bankaya iadesi işlemini gerçekleştirdikten sonra tutarın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmeler için ALICI, SATICI'nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını şimdiden kabul ve beyan eder.
 
3.13. SATICI tarafından sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak şartıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal / hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.
 
3.14.  Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.


MADDE 4: CAYMA HAKKI

4.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICIYA'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edileme.

4.2. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.


MADDE 5: ALICININ KANUNİ BAŞVURU YOLLARI

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, kanun gereği her yıl ilan edilen  parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (İkametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.
 
ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşmede yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

..